Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.spijkherveld.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Aannemersbedrijf en Handels- onderneming Spijk Herveld B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aannemersbedrijf en Handels- onderneming Spijk Herveld B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Aannemersbedrijf en Handels- onderneming Spijk Herveld B.V..

Geen garantie op juistheid
Aannemersbedrijf en Handels- onderneming Spijk Herveld B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. 

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.spijkherveld.nl op deze pagina.

Onze projecten

kraan-eshof-800

Landschapsplan De Eshof Herveld

spijk3a

Vervangen persleiding Beuningen

spijk6a

Vervangen persleiding RWZI Weurt

kraan-met-reclame-bord-800-600

Sloop MFC De Hoendrik

00000218-photo-2021-04-01-14-02-39

Woonrijp maken De Hoge Hof Herveld